Περιεχόμενα

Αρχική
Προηγούμενη
Διοικητικό Συμβούλιο
Καταστατικό
Απόφαση έγκρισης
Ιδρυτική Γ.Σ.
Ιδρυτικά μέλη

Σπηλαιολογικά
Διευθύνσεις
Έδρας: Ορθίας Αρτέμιδος 42 (EXPRES SERVICE)
Τ.K 23100  ΣΠΑΡΤΗ, τηλ. 6972-857852,
τηλεομοιότυπο: 27310-22103
 
Λ.Ηλιουπόλεως 74, Ά.Χαραυγή
Τ.Κ. 172 36 Υμηττός Αθήνα
τηλ./fax 210.9734206
&  6972.857852
Αριθμός απόφασης 14/2003

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αποτελούμενο από την Καλλιόπη Αθανασακοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και την Γραμματέα Γεωργία Κούμαρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13-12-2002, για να δικάσει την από 9-12-2002 αίτηση:

Των αιτούντων: 1] Ιωάννη Κοφινά, κατοίκου Αθηνών, 2] Χαράλαμπου Μπιλλίνη, κατοίκου Νεαπόλεως Λακωνίας, 3] Ιωάννη Κυριακάκη, κατοίκου Ασωπού Λακωνίας, 4] Περικλή Σάκαρη, κατοίκου Νιάτων Λακωνίας, 5] Χρήστου Παναγιωτόπουλου, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας, 6] Κωνσταντίνου Ξυδέα, κατοίκου Σαϊδώνας Μεσσηνίας και 7] Αθηνάς Ξανθάκη, κατοίκου Καλαμάτας, ως αποτελούντων την προσωρινή διοίκηση του υπό ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ-ΠΑΡΝΩΝΑ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ», οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αναστάσιο Κ. Κοκκονό.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 1854/ΕΜ231/2002, προσδιορίστηκε δικάσιμος η παραπάνω και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, το υπό σύσταση σωματείο με έδρα τη Σπάρτη Λακωνίας και με την επωνυμία «ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ-ΠΑΡΝΩΝΑ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 ΠΑΡ. 1 και 787 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ και 107 του ΕΙΣΝΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΑΚ προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1] το από 2-11-2002 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου που υπογράφεται από τα 57 ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει επί πλέον πίνακα των μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του, 2] τον από 2-11-2002 πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησης και 3] το από 2-11-2002 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από 26 άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΑΚ. Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατά το καταστατικό του είναι η προαγωγή της επιστήμης, του αθλητισμού και της φυσιολατρίας στο χώρο των σπηλαίων και γενικά των καρστικών μορφών, καθώς και η διάδοση και ανάπτυξη πολιτιστικών αξιών στην περιοχή δράσης, στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 του ΑΚ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει: 1] Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στη Σπάρτη, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 2-11-2002 καταστατικού του σωματείου με επωνυμία «ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ-ΠΑΡΝΩΝΑ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ», που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Σπάρτη Λακωνίας, 2] Την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Ιανουαρίου 2003.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ.