Σπήλαια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Εξέλιξη Σχεδίου Δράσης

Μάιος - Σεπτέμβριος

Στο πλαίσιο του σχεδίου 2 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες/δράσεις:

 • Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων (γραφεία, ντουλάπες) κ.τ.λ.

 • Εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν σπήλαια με τη χρήση του GPS.

 • Συλλέχθηκε και αρχειοθετήθηκε φωτογραφικό, ψηφιακό και άλλο υλικό για ορισμένα σπήλαια της περιοχής.

 • Οργανώθηκαν τρεις σπηλαιολογικές αποστολές, κατά τις οποίες ερευνήθηκαν, φωτογραφήθηκαν, και πραγματοποιήθηκε μέτρηση του ανάγλυφου των σπηλαίων.

 • Δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι πίνακες με στοιχεία, όπως το όνομα του σπηλαίου, αν είναι οριζόντιο ή βάραθρο, περιπατητικό ή όχι, στοιχεία για τον διάκοσμο κάθε σπηλαίου, τυχόν λαογραφικά στοιχεία κ.ά.

 • Οργανώθηκε συνάντηση εθελοντών για καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερη δράση.

 • Συνεχίστηκε η δικτύωση του Ομίλου μας με άλλους σπηλαιολογικούς, περιβαλλοντικούς Συλλόγους και άλλους ενδιαφερόμενους Φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω ανταλλαγής πληροφόρησης.

 • Δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο οι δράσεις του υπό υλοποίηση προγράμματος για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του αναγνωστικού κοινού.

 • Προετοιμάστηκε η οργάνωση των παρουσιάσεων του υπόγειου πλούτου της περιοχής σε σχολεία, για ενημέρωση, πληροφόρηση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.

 • Σχεδιάστηκε η δημιουργία ιστοσελίδας για την περαιτέρω προβολή του υπόγειου πλούτου της περιοχής.

 

 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Στο πλαίσιο του σχεδίου 2 (Δήμος Βοιών) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες/δράσεις:

 • Ολοκληρώθηκε κατά 90% ο εντοπισμός με GPS των σπηλαίων, βαράθρων και σπηλαιοβαράθρων της περιοχής.

 • Οργανώθηκαν σπηλαιολογικές αποστολές με τη συμμετοχή εθελοντών, για τη χαρτογράφηση και φωτογράφηση των σπηλαίων.

 • Ολοκληρώθηκε η συλλογή λαογραφικών στοιχείων.

 • Δημιουργούνται οι απαιτούμενοι πίνακες για το είδος των σπηλαίων, το βαθμό δυσκολίας, το διάκοσμο κλπ.

 • Αναπτύχθηκε η δράση της ομάδας των εθελοντών και η δικτύωση του Ομίλου μας με άλλους σπηλαιολογικούς, περιβαλλοντικούς Συλλόγους και άλλους ενδιαφερόμενους Φορείς.

 • Παρουσιάστηκε ο υπόγειος πλούτος των σπηλαίων της Λακωνίας στον οργανισμό «Φίλοι Μουσείου Μιχάλη Κάσση» και στον «Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Αθηνών».

 • Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα (site) του Ομίλου μας τα βασικά στοιχεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης και οι πρώτες οργανωμένες σπηλαιολογικές αποστολές, με τις σχετικές άδειες της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Επόμενο τρίμηνο

Στο πλαίσιο του σχεδίου 2 (Δήμος Βοιών) θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο τρίμηνο οι παρακάτω δράσεις:

 • Ολοκλήρωση των οργανωμένων σπηλαιολογικών αποστολών με τη συμμετοχή εθελοντών, για τη χαρτογράφηση και φωτογράφηση των σπηλαίων.

 • Σύνταξη και εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου (διαθέσιμου και στο διαδίκτυο) και αποστολή του σε ΟΤΑ, επαγγελματικές οργανώσεις, Συλλόγους και οργανώσεις σπηλαιολόγων, αλλά και σχολεία.

 • Δημοσιεύσεις στον τύπο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του αναγνωστικού κοινού.

 • Θα συνεχιστεί η δράση των εθελοντών και η δικτύωση του Ομίλου μας με άλλους σπηλαιολογικούς, περιβαλλοντικούς Συλλόγους και ενδιαφερόμενους Φορείς.

 • Οργάνωση παρουσιάσεων του πλούτου της περιοχής σε σχολεία, επαγγελματίες και άλλους φορείς για ενημέρωση, πληροφόρηση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.

 • Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας (site) του Ομίλου μας με κείμενα και φωτογραφικό υλικό από τις οργανωμένες σπηλαιολογικές αποστολές.

 • Κατασκευή μεγάλου χάρτη στο κέντρο της Νεάπολης για τα σπήλαια του Δήμου Βοιών.